• e-fellow- online scholarship 2016, 2015
  • European Union SOKRATES ¬†scholarship 2003